در صورتی که هر گونه شکایتی در ارتباط با انتشارات دانش پژوهان دارید می توانید آن را از طریق فرم زیر یا حضور در مکان انتشارات پیگیری نمایید.

    نام و نام خانوادگی

    شماره موبایل